Japanese - top page

 

English - top page > Fanfare Kobebe Collection

Fanfare Kobebe Collection


Hana senmen / kk-1

Shiro botangiku / kk-2


Shima / kk-3

Kiku mon / kk-4


Sou shibori / kk-5

Ume komon / kk-6


Temari / kk-11

Miya mairi / kk-12


Kinsha (light pink) / kk-9

Kinsha (red) / kk-10


Retro modern / kk-7

Shuiro hanamon / kk-8


Hana marumon / kk-13

shibazakura komon/ kk-14


Sumireiro monrinzu/ kk-15


Address


[ ohariya WANERI ]

96 Kamiichi, Akaiwa-city, Okayama 709-0817 Japan

mail: wks@ohariya-waneri.jp

Follow us on Facebook and Instagram: #Ohariya_Waberi #kobebe